Halo: Nightfall | Absolute Duo | Christian Bujeau

Goodbye Mr. Loser (2015)

Comedy / Romance • 104 minutes  6.8/10
Starring: Allen Ai Lun Ma Li Shen Teng Zheng Yin Yuan Chang Song Yang Wang Zhi and others.
Director: Peng Damo Yan Fei Writer: Peng Damo Yan Fei
Released • September 30, 2015

After attending a wedding of his high school crush Qiuya, Xia Luo (Shen Teng) gets drunk embarrassing himself and angers his wife Ma Dongmei (Ma Li).

A.K.A. DE: 夏洛特烦恼  ES: 夏洛特烦恼  FR: 夏洛特烦恼  PT: 夏洛特烦恼  RU: 夏洛特烦恼